Read more about the article Cao ích mẫu đồng gia
cao ích mẫu

Cao ích mẫu đồng gia

Cao ích mẫu đồng gia Ích mẫu (từ chữ 益母草 trong tiếng Trung nghĩa là ích mẫu thảo), danh pháp khoa học Leonurus japonicus, là một loài cây thân thảo…